Scroll Top

Avtalevilkår

Generelle leievilkår 

De generelle leievilkårene gjelder for ethvert leieforhold inngått mellom Canal Boats Telemark AS, org. nr. 925 305 804 («Utleier») og leietaker («Leietaker») vedrørende leie av elektrisk cabincruiser («Båten») fra Utleier.

Gjennom bestilling og forskuddsbetaling vedtar og aksepterer Leietaker samtlige bestemmelser i leieavtalen og de tilhørende generelle leievilkår  (samlet kalt «Leieavtalen»).

 • BESTILLING OG BETALING

Ved bestilling kan Leietaker velge mellom forskuddsbetaling på 35 % eller full innbetaling av hele leiebeløpet («Leiebeløpet»). 

Dersom Leietaker velger forskuddsbetaling på 35 %, skal det resterende av Leiebeløpet (65 %) innbetales senest 42 dager før oppstart av Leieperioden.  

For det tilfelle at restbeløpet på 65 % ikke er registrert mottatt av Utleier senest innen 42 dager før oppstart av Leieperioden, står Utleier fritt til å kansellere bestillingen og leie ut Båten til en annen Leietaker.  I slike tilfeller tilfaller forskuddsbetalingen Utleier, jfr. pkt. 6 nedenfor.

 • LEIEPERIODE

Avtalens varighet («Leieperioden») løper fra avtalt overtakelsestidspunkt og frem til avtalt tilbakeleveringspunkt som angitt i Leieavtalen. Utleier skal på overtakelsestidspunktet overlevere Båten til Leietaker på Utleiers lokasjon, og Leietaker skal på tilbakeleveringspunktet returnere Båten til Utleier på samme sted, dvs. med mindre annet overleverings- og tilbakeleveringssted avtales skriftlig. 

Begge parter har en gjensidig plikt til å varsle og vente i 30 minutter ved forsinkelse ved overlevering og/eller tilbakelevering. Værforholdene er ikke gyldig årsak til forsinkelse.

 • LEIEBELØP

Leietaker plikter å innbetale avtalt leiebeløp til Utleier, jfr. leiesum angitt i Leieavtalen. 

Eventuelle ekstra tilvalg, ekstrautstyr/tjenester kommer i tillegg, og følger Utleiers til enhver tid gjeldene prisliste. 

Utgifter til lading, havneutgifter og/eller andre løpende kostnader i forbindelse med Leietakers bruk av Båten i Leieperioden er Leietakers ansvar.

 

 • LEIETAKERS PLIKTER
 1. Leietakers kompetanse og erfaring
  Leietaker må inneha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse for å leie og føre Båten. 

Leietaker bekrefter at han og evt. andre førere av Båten i Leieperioden er over 25 år og innehar tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å føre Båten. Canal Boats Telemark krever at fører av båten har minst 2 sesonger erfaring med å navigere båt, er du født etter 1980 må du i tillegg ha gyldig båtførerbevis eller tilsvarende som kreves for å føre Båten. Leietaker er fullt ut ansvarlig ovenfor Utleier for enhver annen fører av Båten.. 

Det er Leietakers ansvar å forsikre seg om at de gjør seg kjent med kart for fartsområdet, samt at alle passasjerer har forskriftsmessige redningsvester i riktig størrelse. 

Leietaker er også forpliktet til å holde seg oppdatert på værvarsler.

Dersom Leietaker har oppgitt uriktige opplysninger om egne eller andre føreres kompetanse, kvalifikasjoner og ferdigheter, eller at det av andre grunner anses klart uforsvarlig å utlevere Båten, har Utleier rett til å si opp Leieavtalen med umiddelbar virkning. Dette gjelder både på avreisedag samt under hele Leieperioden. Leiebeløpet vil i slike tilfelle ikke bli refundert, men beholdes av Utleier.

Ved fortøyning av Båten er Leietaker forpliktet til å sørge for at Båten er forsvarlig fortøyd på en brygge/fortøyningsplass hvor dette er avklart med anleggets/plassens eier. 

Likeledes plikter Leietaker å sørge for at Båten er forsvarlig lukket og låst når Båten forlates.

 1. Bruk av Båten/vedlikehold
  Båten kan kun benyttes i områdene langs Telemarkskanalen og Telemarkskysten (inklusive Helgeroa), og Leietaker er innforstått med at Utleiers forsikring ikke gjelder utenfor dette området.

Leietaker forplikter seg til å ta godt vare på Båten med dets tilhørende utstyr, samt følge instruksjoner og retningslinjer som er gitt av Utleier. 

Leietaker er ansvarlig for Båten gjennom hele Leieperioden. Leietaker skal i Leieperioden sørge for evt. nødvendig vedlikehold av Båten.  Ved tvil om vedlikehold er nødvendig kontaktes Utleier.

Leietaker forplikter seg til å kun bruke Båten til ordinær båtferie. Båten kan ikke benyttes til konkurranse, slepeoppdrag, berging av andre båter, (unntatt ved nødsituasjoner), godstransport eller annen transport av passasjerer mot betaling. Båten må heller ikke benyttes til å trekke paragliders eller lignende utstyr. Dette er derimot ikke til hinder for at Båten benyttes til sleping av mindre vannleker som oppblåsbare pølser, ringer etc. 

Leietaker kan ikke fremleie Båten eller på annen måte overlate den til tredjepart. 

Det er ikke tillatt å medbringe husdyr på Båten, med mindre dette er skriftlig avtalt med Utleier.

Leietaker er for øvrig ansvarlig for å overholde norske lover og forskrifter i forbindelse med bruken av Båten. Det er totalforbud mot å nyte alkohol eller andre rusmidler under kjøring av Båten, hvoretter Leieavtalen kan heves med umiddelbar virkning.

 1. Retur av Båten
  Båten skal returneres til Utleiers havn til avtalt tidspunkt. Leietaker skal ha forlatt Båten og fjernet alle sine personlige eiendeler ved tilbakelevering. 

Ved tilbakelevering skal Båten være i samme stand som ved overlevering. Båten skal i tillegg være ryddet av Leietaker. Dersom Båten ikke er tilfredsstillende ryddig ved tilbakelevering, belastes Leietaker et gebyr for dette. Gebyret dekkes av depositumet, jfr. pkt. 7.

Dersom tidspunkt for tilbakelevering av Båten ikke overholdes, påløper det dagsgebyr for Leietaker med dobbel dagsleie inntil Båten er returnert til Utleier. Leietaker er i tillegg ansvarlig for alle utgifter, kostnader og tap Utleier påføres som følge av at Båten ikke returneres til avtalt tilbakeleveringstidspunkt, herunder påført tap ved at ny Leietaker ikke får tilgang til Båten, samt kostnader og risikoer forbundet med hjemtransport av Båten. 

Uavhengig av omstendighetene skal Leietaker alltid informere Utleier ved forsinket tilbakelevering.

 1. Skader, forlis, havari, brann eller tyveri
  Dersom det oppstår problemer av noen art med Båten i løpet av Leieperioden, herunder grunnstøtning, ulykke, tap av utstyr, Båten forliser/blir borte/blir stjålet, eller lignende, plikter Leietaker umiddelbart å underrette Utleier om det inntrufne og følge Utleiers instruksjoner.

Leietaker er ansvarlig for ethvert tyveri og enhver skade eller mangel på Båten, herunder Båtens motor og utstyr, samt annen evt. skade eller erstatningsansvar som er pådratt, påført eller oppstår som følge av Leietakers bruk av Båten. Leietaker er videre økonomisk ansvarlig for utgifter som påfaller Utleier i forbindelse med reparasjoner og transport grunnet innvendige og utvendige skader og/ eller skadeverk påført Båten i Leieperioden. 

Ved brann eller tyveri om bord på Båten, må Leietaker anmelde forholdet til politiet så snart som mulig og sende en kopi av anmeldelsen til Utleier.

Unnlatelse av å overholde forpliktelsene beskrevet ovenfor innebærer at Leietaker blir direkte ansvarlig for eventuelle økonomiske skader som oppstår for Utleier. 

Båten er forsikret av Utleier, og ved tyveri eller skade/ansvar som helt eller delvis dekkes av forsikringen, er Leietaker kun ansvarlig for betaling av Utleiers egenandel samt eventuelt andre økonomiske tap.

 1. Avbrutt reise på grunn av Leietakers forhold
  Hvis Leietaker bestemmer seg for å avslutte turen før avtalt tilbakeleveringstidspunkt, uavhengig av årsak, har Leietaker ingen krav på refusjon fra Utleier. 
 • UTLEIERS PLIKTER
 1. Levering
  Båten skal overleveres til avtalt tid i ryddig og for øvrig i kontraktsmessig stand. 

Dersom Utleier ikke klarer å overlevere Båten til avtalt tid som følge av uforutsette omstendigheter (f.eks. pga. skade/feil/mangler på Båten eller forsinkelse fra tidligere Leietaker), skal Utleier så langt det er mulig fremskaffe en lignende eller bedre båt til Leietaker.

Dersom det ikke er mulig å skaffe til veie en tilfredsstillende erstatningsbåt, skal Utleier i stedet refundere den delen av Leiebeløpet for Båten som dekker tidspunktet for forsinkelsen.

Eventuelle merkostnader for Leietaker ved forsinkelse/avlysning fra Utleier, f.eks. til hotell og reise, refunderes/erstattes ikke av Utleier.

 1. Forsikring
  Båten er forsikret mot tyveri, brann og skade. Omfanget av forsikringen, ansvarsbeløpet og egenandelen bestemmes av de til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt av Utleiers forsikringsselskap. 

Forsikringen dekker kun Telemarkskanalen og Telemarkskysten. 

 • AVBESTILLING
 1. Avbestilling fra Leietaker kan kun skje ved skriftlig melding til Utleier.
 2. Ved avbestilling fra Leietaker tidligere enn 42 dager før oppstart av Leieperioden, tilfaller forskuddsbetalingen på 35 % Utleier som et avbestillingsgebyr/erstatning. 

Det samme gjelder dersom restbeløpet på 65 % ikke er innbetalt innen 42 dager før oppstart av Leieperioden.

Dersom Leietaker i slike tilfeller bestiller ny leie innen ett år etter avbestillingen, kan imidlertid forskuddsbetalingen på 35 % anvendes på nytt for den nye bestillingen. 

 1. Ved avbestilling fra Leietaker senere enn 42  dager før oppstart av Leieperioden, tilfaller hele Leiebeløpet (100 %) Utleier som et avbestillingsgebyr/erstatning. 

For det tilfelle at hele Leiebeløpet ikke er fullt innbetalt på dette tidspunkt, kan Utleier fakturere og innkreve restbeløpet fra Leietaker i etterhånd. 

 1. I stedet for å avbestille Leieavtalen, kan Utleier akseptere at Leietaker overfører Leieavtalen til en annen person, dvs. så fremt dette er skriftlig forhåndsgodkjent av Utleier. 
 2. De ovennevnte bestemmelsene gjelder uavhengig av om Utleier får leid ut Båten til en annen Leietaker i Leieperioden eller ikke, og/eller hvorvidt avbestillingen skyldes sykdom eller dødsfall hos Leietaker.
 • DEPOSITUM
 1. Refunderbart depositum.

Leietaker skal senest ved overlevering av Båten betale et refunderbart depositum på NOK 30.000. (Leietaker kan eventuelt velge å betale en ansvarsreduksjon på NOK 4900, dette beløpet er ikke refunderbart).

Beløpet blokkeres på et kreditt- eller debetkort. Leietaker er forpliktet til å medbringe kort som kan sperre et slikt beløp frem til Leieperioden er avsluttet. Det godtas kun Visa og MasterCard. Depositumet tiltres kun av Utleier dersom Båten eller dets utstyr/inventar blir skadet eller går tapt under Leietakers bruk. 

Depositum tilbakebetales når Utleier har kontrollert Båten ved tilbakelevering og funnet denne i tilfredsstillende stand.

 1. Skader forårsaket av grov uaktsomhet.

Ulykker eller skader på Båten som følge av mangel på sjøkunnskap, og/eller utført med vilje og/eller under 

påvirkning av alkohol eller narkotika begrenser ikke et eventuelt erstatningskrav fra Utleier, herunder anvendelse av avlagt Depositum. Det samme gjelder ved grunnstøtning, propellskade eller skader/tap på 

tilvalgsprodukter. Ansvarsreduksjon dekker ikke skader foråraket av grov uaktsomhet.

Utleier skal under enhver omstendighet holdes skadesløs og få dekket ethvert økonomisk tap ved grov uaktsomhet fra Leietaker.

 

 • TVIST

Enhver tvist om forståelsen av denne Leieavavtalen skal søkes løst i minnelighet. Partene plikter med to ukers varsel å delta i forhandlinger dersom det blir krevd av en part.

Dersom minnelig løsning ikke oppnås, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler. Nedre Telemark Tingrett vedtas som rett verneting i alle tvister mellom partene. 

Canal Boats Telemark AS

www.canalboats.no

post@canalboats.no 

Tel +47 472 50 053 Org. nr  925 305 804 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.